İSG Kurulunun Görev ve Yetkileri Nelerdir ?

//İSG Kurulunun Görev ve Yetkileri Nelerdir ?

İsg Kurulu görev ve yetkileri şunlardır;

Sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, işverenin ve ya işveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasınıizlemek , izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve isg kurulu gündemine almak,

isgkurulunungorevyetkivesorumluluklari

İSG KURULU

İş Sağlığı ve güvenliği konularında o iş yerinde çalışanlara yol göstermek,

 • İş yerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek , tedbirler belirlemek , işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,
 • İş yerinde meydana gelen her iş kazalarında gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak , alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,
 • İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak,
 • İş yerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,
 • İş yerinde yangın ,doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,
 • İş yerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak , o yılki çalışmaları değerlendirmek , elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak,
 • İşçilerin Çalışmadan Kaçınma Hakkı çerçevesinde yapmış oldukları başvuruları incelemek karar bağlamak. İş yerlerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları , sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak

İsg Kurul üyeleri bu yönetmelikle kendilerine verilen görevleri yapmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz, kötü davranış ve muameleye maruz kalamazlar.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU NASIL ÇALIŞIR?

Kurul aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalışır.

 • Kurullar ayda en az bir kere toplanır.(Ancak kurul, iş yerinin  tehlike sınıfını dikkate alarak , tehlikeli iş yerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli iş yerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir.
 • Toplantının gündemi,yeri,günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce İsg kurul üyelerine bildirilir.(Gündem, sorunların ve varsa iş sağlığı güvenliğine ilişkin projelerin önem sırasına göre belirlenir. İsg Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir.)
 • Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası önemli hallerde İsg kurul üyelerinden herhangi biri İsg kurulu olağan üstü toplantıya çağırabilir.(Bu konudaki tekliflerin İsg kurul başkanına veya sekreterine yapılması gerekir.Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur.)
 • İsg Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri içinde yapılması asıldır. ( Kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır.)
 • İsg Kurul , üye tam sayısının alt çoğunluğu ile işveren vekili başkanlığında toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. ( Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler. Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir.)
 • Her toplantıda, görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren bir tutanak düzenlenir. ( Tutanak, toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İmza altına alınan kararlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın işverene bildirilmiş sayılır. ) İmzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel dosyasında saklanır.)
 • Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. (Ayrıca çalışanlara duyurulması faydalı görülen konular iş yerinde ilan edilir.)
 • Her toplantıda, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakkında başkan veya kurulun sekreteri tarafından İsg kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir.

İsg Kurulca iş yerinde ilan edilen kararlar işverenleri ve çalışanları bağlar.

2018-09-20T13:22:40+03:00