İş Güvenliği Uzmanı Hizmetleri

//İş Güvenliği Uzmanı Hizmetleri
İş Güvenliği Uzmanı Hizmetleri 2022-08-05T20:24:05+03:00

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

İş Güvenliği Uzmanı, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır.

“İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik eleman olarak”

 İş Güvenliği Uzmanlarının Nitelikleri Ve Görevlendirilmeleri

 • Görevlendirilecek olan iş güvenliği uzmanları yönetmelikte belirtilmiş  geçerli iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak zorundadır.
 • İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.
 • Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarından sadece birinin uygun tehlike sınıfında olması yeterlidir.
 • İş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesinde, bu Yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla iş güvenliği uzmanına verilemez. Ancak vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır.
 •  İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen zorunlu çalışma sürelerine bağlı kalmak şartıyla Kanunda ve Yönetmelikte belirtilen esas sorumluluklar saklı kalmak kaydıyla iş güvenliği uzmanına yardımcı olmak üzere, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip ve işyerinin tam süreli sigortalı çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi yapabilir. (Bknz: İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik)

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süreleri

 • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her  1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. 1000 çalışanın üzerinde çalışanın bulunması durumunda geriye kalan çalışan sayısına göre yine kişi başı 10 dakika olarak ek iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi sağlanır.
 • Tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her  500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. 500 çalışanın üzerinde çalışanın bulunması durumunda geriye kalan çalışan sayısına göre yine kişi başı 20 dakika olarak ek iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi sağlanır.
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her  250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. 250 çalışanın üzerinde çalışanın bulunması durumunda geriye kalan çalışan sayısına göre yine kişi başı 40 dakika olarak ek iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi sağlanır.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri

Rehberlik;

 • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak;

Tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması,

Organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının,

iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.
 • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
 • İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

Risk değerlendirmesi;

 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

Çalışma ortamı gözetimi;

 • Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.
 • İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak,
 • Bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek;
 • Doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak,
 • Acil durumlar ile ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.
 • Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak.
 • Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
 • Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
 • Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’e bildirmek.

İlgili birimlerle işbirliği;

 • İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
 • Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.
 • Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,
 • Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

Kaynaklar: İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Professional paper writing services is an excellent option if you are having trouble writing an essay. They’re specialists in academic writing, and they guarantee their high-quality. They only hire the most proficient writers and pass stringent tests to confirm that the writers are the best essay writing services competent. Another benefit of these businesses include loyalty rewards discount coupons, freebies, and discounts. The services they offer can help you meet deadlines. If you’re trying to figure out that perfect match for you follow these tips.

When you hire a professional to write your essay and they’ll work with a systematic strategy and plan. They’ll first study the topic, and then break them into different sections. After that, the writer edits the article and make sure the essay is properly https://www.the-next-tech.com/review/writing-your-essay-has-never-been-this-easy/ proofread prior to submitting it to the student. If your professor likes your essay, they will probably request you to write a new essay. You’ll complete flawlessly every single time.